top of page
Crew Bar ping pong

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by JMNC Golf s.r.o.  and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of JMNC Golf s.r.o. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, JMNC Golf s.r.o. takes no responsibility for, and will not be liable for the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje společnost JMNC Golf s.r.o. a přestože se snažíme informace udržovat aktuální a správné, neprovádíme žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na web nebo informace, produkty, služeb nebo související grafiky obsažené na webových stránkách za jakýmkoli účelem. Jakékoli spoléhání se na takové informace je tedy přísně na vaše vlastní riziko. V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, včetně, bez omezení, nepřímých nebo následných ztrát nebo škod nebo jakýchkoli ztrát nebo škod vzniklých ze ztráty dat nebo zisků vyplývajících z používání této webové stránky nebo v souvislosti s ní . Prostřednictvím této webové stránky můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti JMNC Golf s.r.o . Nemáme kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nutně neznamená doporučení ani nesouhlasí s názory vyjádřenými v nich. Vynakládáme veškeré úsilí, aby web fungoval hladce. JMNC Golf s.r.o. nenese žádnou odpovědnost a nebude odpovědný za dočasnou nedostupnost webu z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu.

Games & Coctails

bottom of page