top of page
Crew Bar ping pong

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jak společnost JMNC Golf s.r.o. používá a chrání veškeré informace, které poskytnete společnosti JMNC Golf s.r.o. když používáte tento web.

JMNC Golf s.r.o. se zavazuje zajistit ochranu vašeho soukromí. Pokud bychom vás požádali, abyste poskytli určité informace, které vám umožňují identifikovat při používání tohoto webu, můžete si být jisti, že bude použit pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Jaký typ informací shromažďujete?

Obdržíme, shromažďujeme a uchováváme veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách, nebo nám poskytneme jiným způsobem, například e-mailovou adresu; jméno, telefonní číslo. Můžeme použít softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relacích, včetně časů odpovědí na stránky, délky návštěv určitých stránek, informací o interakcích na stránce a metod, které se používají k procházení stránek.

Jak shromažďujete informace?

Když provádíte transakci na našich webových stránkách, jako součást procesu shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje budou použity pouze z výše uvedených důvodů.

Proč shromažďujete takové osobní údaje?

Tyto neosobní a osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

Poskytovat a provozovat služby;

Poskytovat našim uživatelům trvalou asistenci a technickou podporu zákazníků;

K dodržování platných zákonů a předpisů.

Jak ukládáte, používáte, sdílíte a zveřejňujete osobní údaje návštěvníků svých stránek?

Naše společnost využívá platformy Wix.com a Simplybook.me. Wix.com a Simplybook.me nám poskytují online platformu, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby. Vaše data mohou být uložena prostřednictvím úložišť dat Wix.com nebo Simplybook.me, databází a obecných aplikací Wix.com nebo Simplybook.me na zabezpečených serverech za firewallem.

Všechny brány pro přímé platby nabízené společností Wix.com a používané naší společností dodržují standardy stanovené PCI-DSS, které spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky na PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zacházení s informacemi o kreditní kartě v našem obchodě a poskytovatelích služeb.

Jak komunikujete s návštěvníky svých stránek?

Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o vašem účtu, vyřešení problémů s vaším účtem, vyřešení sporu, vybírání poplatků nebo dlužných peněz, hlasování o svých názorech prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, zasílání aktualizací o naší společnosti nebo jinak abychom vás kontaktovali, abychom prosadili naši smlouvu o užívání, platné vnitrostátní právní předpisy a veškeré dohody, které s vámi můžeme mít. Za tímto účelem vás budeme moci kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv a poštovních zásilek.

Jak používáte soubory cookie a další nástroje pro měření?

Pokud nechcete, abychom již zpracovávali vaše údaje, kontaktujte nás prosím na adrese golf@praguegolfandgames.com nebo nám pošlete e-mail na adresu: JMNC Golf s.r.o., Opatovicka 18, Praha 1, 110 00, Česká republika.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a proto ji prosím často přečtěte. Změny a vysvětlení se projeví okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud dojde k podstatným změnám v těchto zásadách, upozorníme vás, že byla aktualizována, abyste si byli vědomi, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je používáme a za jakých okolností případně používáme a / nebo zveřejňujeme to.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našeho webu, měli byste si všimnout, že nemáme žádnou kontrolu nad touto jinou webovou stránkou. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí informací, které poskytnete při návštěvě takových stránek, a tyto stránky nejsou tímto prohlášením o ochraně osobních údajů řízeny. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

Otázky a kontaktní informace

Pokud chcete: zpřístupnit, opravit, pozměnit nebo smazat veškeré osobní údaje, které máme o vás, jste vyzváni, abyste nás kontaktovali na adrese golf@praguegolfandgames.com nebo nám pošlete e-mail na adresu: JMNC Golf sro, Opatovicka 18, Praha 1, 110 00, Česká republika.

*

This privacy policy sets out how JMNC Golf s.r.o. uses and protects any information that you give JMNC Golf s.r.o. when you use this website.

JMNC Golf s.r.o. is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

What type of information do you collect?

We receive, collect and store any information you enter on our website or provide us in any other way, such as e-mail address; name, phone number. We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to certain pages, page interaction information, and methods used to browse away from the page.

How do you collect information?

When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we collect personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

Why do you collect such personal information?

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

  1. To provide and operate the Services;

  2. To provide our Users with ongoing customer assistance and technical support;

  3. To be able to contact our Visitors and Users with general or personalized service-related notices and promotional messages;

  4. To comply with any applicable laws and regulations.

How do you store, use, share and disclose your site visitors' personal information?

Our company is hosted on the Wix.com and Simplybook.me platform. Wix.com and Simplybook.me provide us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s or Simplybook.me's data storage, databases and the general Wix.com or Simplybook.me applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

Games & Coctails

bottom of page